(+86)

:
A-F G-K L-Q W-Z - - - - -

(Lingao) 890
(Lingui) 773
(Lindian) 459
(Linyi) 534,539
(Linyi) 359
(Linkou) 453
(Linli) 736
(Linxi) 476
(Linxi) 319
(Linxia) 930
(Linxiang) 730
(Linxian) 372
(Linxian) 358
(Lintan) 941
(Lintao) 932
(Lintong) 29
(Linhai) 576
(Linhe) 478
(Linjiang) 439
(Linzhang) 310
(Linzhou) 891
(Linshu) 539
(Linshui) 826
(Lingyun) 776
(Linggyuan) 421
(Leping) 798
(Liping) 855
(Lipu) 773
(Lepuhu) 998
(Lixin) 558
: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39